Thread interference trong Java

Chào mừng các bạn đã trở lại với thachleblog. Ở bài trước mình đã giới thiệụ về multi thread và sự khác nhau giữa sử dụng runable interface và thread class trong Java. Nhưng việc sử dụng multi thread cũng gặp các vấn … Continue reading